สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

การออกหุ้น Crowdfunding

“หุ้นสามัญ” ที่ออกและเสนอขายผ่านช่องทาง Crowdfunding หรือช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปได้ แต่จำนวนเงินต้องไม่เกินตามที่กฎกำหนด

Share on :

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของ Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่นี่ 
Link >> รายชื่อ Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม