สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

การออกหุ้นกู้ Crowdfunding

ช่องทางระดมทุนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนจากคนหมู่มากผ่าน “ช่องทางออนไลน์”

Share on :

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของ Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่นี่ 
Link >> รายชื่อ Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม