สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

ก.ล.ต. ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย”

19.12.2019 Share on :

ก.ล.ต. ร่วมมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา “เส้นทาง SME สู่ตลาดทุนไทย” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลและพัฒนาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดทุน โดยส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย นำไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ZD1bE46zmrKqZcxirtzAtLdneAK3ZRim/view